Home / Nosaltres

Sobre Adeinnova

El nostre equip i la nostra tasca

Som un equip jove i dinàmic format per professionals de diferents disciplines i centrem la nostra activitat en el marc de la edificació.

Oferim serveis d'arquitectura i enginyeria, dirigits a edificacions i instal.lacions existents i englobats en dues línies de treball fonamentals:

- GESTIÓ TÈCNICA: Documentació tècnica obligatòria.

- ESTALVI ENERGÈTIC: Eficiència energètica i el seu impacte en l'estalvi.

Els nostres clients finals són particulars, comunitats de veïns i institucions públiques i privades.

Els objectius principals que perseguim Adeinnova són:

-Compromís amb el medi ambient.
-Adaptar edificis i instal.lacions al compliment del marc normatiu actual.
-Ajuda al client a l'optimització i reducció de costos i d'estalvi energètic.


Documentació tècnica obligatòria.

Conscients del constant increment de les exigències normatives i conseqüentment, de la documentació tècnica requerida, oferim un servei integral d'assessoria tècnica per a edificacions destinades a ús residencial, industrial i equipaments.


- Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE).
- Certificació d'eficiència energètica d'edificis existents.
- Legalitzacions d'instal.lacions: Baixa tensió, tèrmiques, ascensors, etc.
- Adequació a normatives específiques: accessibilitat, contra incendis, planes d'autoprotecció, etc.

La majoria d'aquestes normatives exigeixen que es justifiquin periòdicament cada 10 o 15 anys, segons els casos.

D'altra banda, la nostra experiència ens diu que una adequada planificació i posterior seguiment de les tasques de manteniment de les edificacions (construccions i instal.lacions), permeten un millor envelliment d'aquestes, que es tradueixen en menors costos derivats de l'ús i manteniment, reparació i en conseqüència, un allargament de la seva vida útil.

El nostre mètode:

Es basa a establir una relació a mitjà termini amb el client, mitjançant la prestació d'un servei integral que ens permeti acompanyar al nostre client des de la fase inicial de valoració i anàlisi, durant l'execució i implementació de les mesures establertes i fins a la finalització del pla de gestió i manteniment, tal com es mostra a continuació:


- Valoració i anàlisi de l'estat actual.
- Redacció de documentació tècnica requerida (ITE, legalització, etc).
- Planificació temporal d'actuacions.
- Estudi detallat de costos derivats.
- Realització de les actuacions.
- Seguiment i establiment de mesures correctores a càrrec del Tècnic de capçalera.
En resum, oferim un servei integral en l'àmbit de l'edificació i instal·lacions industrials encaminat a, d'una banda, la redacció i gestió de la documentació tècnica que les normatives existents requereixen i d'altra banda, al disseny, planificació i realització de mesures enfocades a l'estalvi energètic i reducció de costos.
Adeinnova consultores, S.L. / energia@adeinnova.com