Home / Avís legal

Avís legal

Condicions d'ús i política de privacitat

Adeinnova Consultors, SL (D'ara endavant EL PROPIETARI) amb domicili a l'efecte de notificacions en c/ Carrer Castellot, 21 25730 - Artesa de Segre - Lleida amb NIF/CIF B25747288, telèfon: 973402130 i correu electrònic: info@adeinnova.com posa a disposició en el seu lloc web www.adeinnova.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús de l'assetjo web www.adeinnova.com del PROPIETARI per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc www.adeinnova.com en totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet i es trobi plenament informat.

L'accés a l'assetjo web del PROPIETARI implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre íntegrament. L'USUARI es compromet no a utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

Adeinnova Consultors, SL està inscrita en el Registre de: Registre mercantil de Lleida en el Tom 1317, foli 172, fulla L-26261, inscripció primera.

PRIMERA - CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització de l'assetjo web del PROPIETARI, no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI. Les condicions d'accés i ús del present assetjo web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes del PROPIETARI o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

1.2.- EL PROPIETARI, podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA - CONTINGUTS

Els continguts incorporats en est assetjo web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.-Adeinnova Consultors, SL utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Adeinnova Consultors, SL únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.-Adeinnova Consultors, SL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

TERCERA - RESPONSABILITAT

3.1.- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis de l'assetjo web estiguin constantment operatius.

3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d'enllaços o links. Així mateix, *Adeinnova Consultors, SL, col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, EL PROPIETARI col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D'AUTOR I MARCA

ADEINNOVA és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de ADEINNOVA, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de Adeinnova Consultors, SL. Queden reservats tots els drets.

A més, el lloc web www.adeinnova.com - els continguts propis, la programació i el disseny de l'assetjo web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de *Adeinnova Consultors, SL.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals, es regeixen per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l'USUARI en el cas que aquest ostenti la condició de consumidor. En un altre cas seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de *Adeinnova Consultors, SL, renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SISENA

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part del PROPIETARI.

Adeinnova consultores, S.L. / energia@adeinnova.com