Home / Sectors / Comunitats de propietaris / ITE

Inspecció Tècnica d'Edificis

La ITE, Inspecció Tècnica d'Edificis, és el sistema de control de l'Administració per verificar el deure que tenen els propietaris de mantenir i utilitzar els edificis de forma correcta.

El Decret 187/2010 de 23 de Novembre estableix que tots els edificis de mes de 45 anys d'antiguitat han de passar una revisió obligatòria.


La ITE, és obligatòria en els següents casos:

 • Edificis plurifamiliars d'habitatges de més de 45 anys d'antiguitat.
 • Edificis o habitatges de l'edifici que vulguin acollir-se a programes públics de rehabilitació i/o subvencions.
 • Per determinació de programes o ordenances locals.
 • Edificis construïts entre 1931 i 1950: termini fins al 31.12.2013.
 • Edificis construïts entre 1951 i 1960: termini fins al 31.12.2014.
 • Edificis construïts entre 1961 i 1970: termini fins al 31.12.2015.
 • Edificis construïts a partir de 1971: termini abans de complir 45 anys.

El certificat d'aptitud, resultat de la inspecció tècnica realitzada, té una vigència de 10 anys.

Fases de la ITE:

 1. Identificació, descripció, croquis i fotografies de l'edifici.
 2. Descripció de l'envolupant: façanes, mitgeres, patis i cobertes.
 3. Descripció de l'estructura vertical i horitzontal i de l'escala.
 4. Descripció de les instal·lacions comunitàries.
 5. Deficiències detectades, qualificació i termini per solucionar-les.
 6. Qualificació de l'estat general de l'edifici.
  Molt greu: Les deficiències afecten a l'estabilitat de l'edifici i representen un perill per a les persones.
  Greu: Deficiències a resoldre. Comporten un risc per a les persones i és necessari adoptar mesures de seguretat.
  Lleu: Deficiències produïdes per falta de conservació, són necessaris treballs de manteniment.
  Sense defectes: No s'aprecien defectes visuals, es continuessin els treballs habituals de manteniment.
 7. Obtenció del certificat d'aptitud que pot ser de dos tipus:
 8. Apte: Qualificació de l'edifici sigui sense defectes o lleu.
  No apte: Qualificació de l'edifici sigui molt greu.

Legislació:

 • DICTAMEN 32/2010 del CTESC Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
 • DECRET 187/2010, de 23 de novembre sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges que apareixen en el DOGC 26.11.2010.
 • LLEI 18/2007, del 28 de desembre, del dret de l'habitatge.

La inspecció tècnica de l'edifici.És la inspecció visual dels elements comuns de l'edifici que fa l'arquitecte encarregat i que dóna lloc a l'informe de la inspecció tècnica.

L'informe de la inspecció tècnica. L'informe que emet l'arquitecte s'elabora seguint un model normalitzat que inclou:

 • Identificació, descripció, croquis i fotografies de l'edifici.
 • Descripció de l'envolupant: façanes, mitgeres, patis i cobertes.
 • Descripció de l'estructura vertical i horitzontal i de l'escala.
 • Descripció de les instal·lacions comunitàries.
 • Deficiències detectades, la seva qualificació i el termini per esmenar-les.
 • Qualificació de l'estat general de l'edifici.

Qualificació general de l'edifici segons les deficiències detectades:

 • Molt greu: deficiències que, per la seva importància, afecten greument l'estabilitat de l'edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones.
 • Sense deficiències: no s'aprecien deficiències en la inspecció visual. Es continuarà amb les tasques de manteniment habituals.

Cal adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat corresponents:

 • Amb deficiències greus: si comporten risc per a les persones, cal adoptar mesures urgents de seguretat, prèvies a l'execució de les obres.
 • Amb deficiències lleus, produïdes per manca de conservació: Cal efectuar treballs de manteniment adequats per evitar la deterioració.

Què fer si en la ITE es detecta situació de risc imminent?

Si es detecten deficiències que comportin risc per a les persones, l'arquitecte ho comunica a la propietat i a l'ajuntament perquè s'adopten les mesures adequades.

El certificat d'aptitud.

Amb l'informe tècnic, l'administració emet un certificat d'aptitud:

 • Apte: l'estat general de l'edifici es qualifica “sense deficiències” o “amb deficiències lleus”. Quan davant l'existència de deficiències greus es presenti un “certificat emès per tècnic competent” que acrediti que les deficiències estan correctament esmenades.
 • No apte: Quan l'estat general de l'edifici sigui qualificat com “molt greu”.
El certificat d'aptitud té una vigència de 10 anys, transcorreguts els quals cal renovar-ho seguint el mateix procediment i dins de l'any següent de la seva caducitat.
Adeinnova consultores, S.L. / energia@adeinnova.com